Badanie DISC D3

Badanie DISC D3

DISC D3 to narzędzie diagnozy komptencji, bardzo czułe, bo łączy w sobie cztery analizy. Zawiera zestaw 4 kwestionariuszy analitycznych wraz z 5 raportami obejmującymi następujące obszary: 1. Style Zachowania DISC + 2. Skuteczny Lider PowerDISC + 3. Role Zespołowe TEAMS + 4. Wartości VALUE + 5. Postawy BAI.

 1. Style zachowania DISC – ten raport określa między innymi styl komunikacji, poziom decyzyjności, samodzielności, reakcję na zmianę, reakcję na stresujące sytuacje, wartości dla zespołu, obszary do rozwoju
 2. Skuteczny Lider PowerDISC
 3. Role zespołowe TEAMS – określa preferowane role w zespole (kreator, realizator, analityk, koordynator, strateg)
 4. Wartości VALUE – to wartości, które stoją za decyzjami, które podejmujemy (lojalność, niezależność, równość, uczciwość)
 5. Postawy BAI – to wewnętrzne motywacje, które przekłądają się na wniki (wewnętrzny spokój, wpływ, solidarność, ekonomia, wiedza, artyzm)

Korzyści z zastosowania badania D3™ (DISC/ TEAMS/ VALUES/BAI):

 • Dostarcza informacji na temat stylu zachowania zachowania w codziennych sytuacjach, czynnikach motywujących i stylu pracy w zespole
 • Pokazuje mocne strony pracownika i jego ograniczenia,
 • Określa zdolność do podejmowania decyzji, zachoawnie w zmianie, zachowanie w stresie, zdolności organizacyjne
 • Pozwala na poznanie i zrozumienie własnego stylu przywództwa, mocnych stron w byciu liderem
 • Określa potencjał w zakresie ról w zespole

Raport DISC pokazuje styl zachowania osoby badanej (preferowany, publiczny i w stresie)

DISC to skrót od angielskich określeń poszczególnych stylów:

 • Dominant (Dominujący),
 • Influencing (Wpływowy),
 • Steady (Stały),
 • Compliance (Sumienny)

Każdy człowiek potrafi się zachowywać zgodnie ze wszystkimi 4 stylami, ale wykazuje je z różną intensywnością. I właśnie określeniem najczęściej stosowanych przez dana osobę stylów oraz intensywności ich stosowania zajmuje się test kompetencji DISC.

Co więcej, raport ten pokazuje preferowany styl zachowania, ale też tak zwaną “maskę”, czyli styl zachowania publiczny (bo wierzymy, że tego od nas wymaga środowisko) oraz styl zachowania w stresie.

Wykorzystując metaforę góry lodowej, test kompetencji DISC D3 bada nie tylko zachowania, które da się zaobserwować, ale też to, czego nie widać: role zespołowe, wartości, wewnętrzne motywacje.

Przykładowy raport DISC D3 możesz zobaczyć tutaj:

Powered By EmbedPress