Komunikacja i współpraca w zespole

skuteczny zespół

Jak wzmocnić współpracę i odpowiedzialność za rezultaty?

Sprawna komunikacja to kluczowy element efektywnej pracy zespołu. Konstruktywna komunikacja w miejscu pracy wpływa nie tylko na skuteczność w pracy, ale i na dobrą atmosferę, zredukowanie presji i stresu w pracy, lepsze wykorzystanie czasu oraz realizację celów. Uczestnicy poznają strategie komunikacyjne, zdiagnozują silne i słabe strony w kontekście sposobów komunikowania się i wypracują bank dobrych praktyk.  Poznają swoje mocne i słabe strony jako zespołu, zweryfikują na jakim etapie rozwoju się znajdują i gdzie chcą być.

Poznają i przećwiczą szereg kompetencji, niezbędnych do rozwoju w kierunku samo-organizującego się zespołu. Przyjrzą się swoim wartościom, wizji i priorytetom.


Program szkolenia

 1. Efektywny zespół – co jest ważne dla współpracy i organizacji pracy w zespole
  • Czynniki wzmacniające i utrudniające współpracę
  • Ja, grupa i zespół – kiedy ludzie stają się zespołem
  • Filary efektywności w firmie – diagnoza silnych i słabych stron zespołu
  • Zaufanie – podstawa dobrych relacji i efektywnej współpracy.
 2. Pięć dysfunkcji pracy zespołowej i ich przezwyciężanie
  • Zaufanie
  • Otwarta komunikacja vs strach przed konfliktem
  • Zaangażowanie
  • Odpowiedzialność za rezultaty pracy zespołu
  • Przywiązywanie wagi do rezultatu
 3. Dobra komunikacja w zespole – narzędzia i strategie skutecznej komunikacji
  • Jak zrozumieć siebie oraz dogadać się z tymi, których nie możesz zrozumieć – na podstawie metodologii DISC
  • Otwarta komunikacja podstawą odpowiedzialności w zespole – jak budować otwartą komunikację w zespole
  • Przeszkody w komunikacji na poziomie jednostki i organizacji
 4. Trening asertywnej komunikacji – szczerze, bezpośrednio, empatycznie
  • Nonviolent Communication jako podstawowa praktyka komunikacji w samo-organizujących się zespołach
  • Emocje w zespole – jak je odczytywać i reagować na nie
  • Feedback w budowaniu otwartej komunikacji i współpracy w zespole – sesja feedbacku
  • Bank dobrych praktyk w komunikacji zespołowej. Wypracowanie zasad współpracy i komunikacji
 5. Wizja, cele, wartości – budowanie zaangażowania, współodpowiedzialności i „szerokiego spojrzenia” w zespole
  • Wizja zespołu
  • Cele zespołu
  • Priorytety zespołu
  • Kim jest nasz klient?
  • Zmiany – co robić, gdy cele i priorytety ulegają zmianie?
 6. Podejmowanie decyzji w zespołach
  • Metody podejmowania decyzji w zespole
  • Retrospektywa – jak uczyć się na błędach?
  • Metody prowadzenia spotkań przy pełnej partycypacji pracowników
  • Facylitowanie dyskusji
  • Action Plan po spotkaniu: działania, terminy, właściciele zadań


Korzyści dla uczestników:

 • Poznają cechy efektywnego zespołu i czynniki wzmacniające dobrą współpracę i  komunikację
 • Zrozumieją powiązania między dobrą komunikacją a dobrą organizacją pracy i efektywnością
 • Wypracują wizję zespołu, cele, priorytety i wartości
 • Lepiej zrozumieją potrzeby członków zespołu i klientów
 • Poznają podstawy korzystania z różnorodności zespołu i zasady komunikacji z różnymi typami osobowości
 • Poznają sposoby radzenia sobie z w trudnych lub konfliktowych sytuacjach i nauczą się asertywnie komunikować swoje potrzeby i wyrażać emocje
 • Pogłębią kompetencje w zakresie konstruktywnej komunikacji
 • Poznają zasady budowania zaufania i dobrej atmosfery w zespole
 • Nauczą się, jak prowadzić spotkania i podejmować decyzje, aby zapewnić partycypację i zaangażowanie
 • Wypracują bank dobrych praktyk komunikacji i współpracy w zespole

Szkolenie realizowane również w formie online (warsztaty grupowe lub konsultacje indywidualne)na platformie zoom, clickmeeting lub platformie klienta.

Metody szkoleniowe:

 • Praca w grupach i podgrupach
 • Moderowana burza mózgów
 • Narzędzia coachingowe
 • Dyskusje
 • Gra szkoleniowa
 • Facylitacja
 • Analiza fragmentów filmów video
 • Studium przypadków